کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده
فایل کامل کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده در 89 صفحه فایل pdf مقدمه ———————————— زفصل اول كليات و تعاريف ———————————— 1ماده 1 دامنه شمول قانون —————————— 1ماده 2 منظور از ماليات در قانون ————————- 1ماده 3 تعريف ارزش افزوده —————————- 1ماده 4 منظور از عرضه كالا —————————– 1تبصره منظور عرضه به خود و مشموليت آن ———– 1ماده 5 منظور از ارائه خدمات ————————— 1ماده 6 تعريف واردات ——————————– 2ماده 7 تعريف صادرات ——————————- 2ماده 8 تعريف مؤدي ——————————— 2ماده 9 منظور از معاوضه كالا و خدمات ——————– 2ماده 10 دورههاي مالياتي —————————— 2ماده 11 تاريخ تعلق ماليات —————————– 2فصل دوم معافيتها —————————————— 4ماده 12 كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات ———– 4ماده 13 استرداد ماليات صادرات كالا و خدمات ————- 5تبصره استرداد كالاهاي همراه مسافران تبعه خارجي —- 6فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات ——————— 7ماده 14 مأخذ محاسبه ماليات ——————————- 7ماده 15 مأخذ ماليات در مورد واردات ———————— 7ماده 16 نرخ ماليات بر ارزش افزوده ————————– 7ماده 17 ترتيب تهاتر مالياتهاي دريافتي و پرداختي ————— 8تبصره 1 استرداد يا تهاتر اضافه پرداختي ماليات ————— 8تبصره 2 عدم استرداد ماليات كالاها و خدمات معاف ———– 8تبصره 3 عرضه توام كالاها و خدمات مشمول و معاف ———- 9تبصره 4 اعتبار مالياتي كالاهاي خاص ——————— 9تبصره 5 ماليات پرداختي غير قابل استرداد به عنوان هديه قابل قبول مالياتي 9تبصره 6 خسارت ديركرد در استرداد ———————- 9تبصره 7 استرداد مالياتها و عوارض پرداختي شهرداريها ——- 9فصل چهارم وظايف و تكاليف مؤديان——————- 10ماده 18 ثبت نام مؤديان ——————————- 10ماده 19 الزام و نحوه صدور صورتحساب ——————- 10ماده 20 وصول ماليات توسط مؤديان ———————- 10تبصره 1 تكاليف گمرك در وصول ——————– 11تبصره 2 نحوه اخذ ماليات بر واردات خدمات ————– 11ماده 21 نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات ——— 1ماده 22 تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني ————— 12ماده 23 جرائم تاخير ————————————- 12فصل پنجم سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن — 14ماده 24 ساختار سازماني و تشكيلات ————————– 14تبصره – جذب نيروي انساني مورد نياز ———————— 14ماده 25 پستهاي سازماني و شرح وظايف ———————– 14ماده 26 الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس 15ماده 27 تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي ———— 15تبصره 1 پذيرش گزارش حسابداران رسمي ——————— 16تبصره 2 – ارجاع حسابرسي از سوي سازمان امور مالياتي كشور به حسابدارانرسمي ——————————————— 16ماده 28 تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي ——————– 16ماده 29 مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختلاف با مودي ———– 17ماده 30 تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمانامور مالياتي ——————————————— 18ماده 31 نحوه همكاري شهرداريها با سازمان امور مالياتي ———— 18ماده 32 نحوه رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي —————– 18ماده 33 احكام مربوط به ق.م.م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيزجاري است ——————————————— 1فصل ششم ساير مقررات ————————————– 19ماده 34 تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت 10 سال پس از سالمالي مربوط ——————————————— 19ماده 35 تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي —————- 19ماده 36 تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور —————— 19ماده 37 آموزش، تشويق و جايزه مصرفكنندگان و مؤديان ———– 20فصل هفتم عوارض كالاها و خدمات ————————– 21ماده 38 نرخ عوارض شهرداريها —————————- 21تبصره 1 عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست ——— 21تبصره 2 استرداد عوارض به واحدهايي كه در امر ارتقاء مهارت وسلامت كاركنان هزينه مينمايند ————————– 220 درصد عوارض براي تاسيس و توسعه واحدهاي / تبصره 3 اختصاص 5آموزشي ——————————————- 23ماده 39 نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط ——————- 22ماده 40 تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم 25فصل هشتم حقوق ورودي ———————————— 25ماده 41 حقوق ورودي گمركي —————————- 25فصل نهم ساير مالياتها و عوارض خاص ———————– 28ماده 42 ماليات نقل و انتقال خودرو ———————— 28تبصره 1 تكاليف دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند انواع خودرو 28تبصره 2 تنظيم وكالتنامههاي رسمي ——————— 29تبصره 3 جرايم دفاتر اسناد رسمي ———————— 29تبصره 4 فسخ و اقاله اسناد خودرو ———————— 30تبصره 5 انتقال اوليه خودرو از كارخانه و همچنين صلح و هبه —- 30تبصره 6 قيمت مبناي محاسبه ماليات و عوارض ————– 30تبصره 7 تكليف نيروي انتظامي در هنگام نقل و انتقال ———- 31ماده 43 ماليات و عوارض خدمات خاص ——————– 31ماده 44 دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزها — 32ماده 45 وجوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشور ——— 32تبصره دارندگان گذرنامههاي خاص ——————— 32ماده 46 نحوه واريز ماليات و عوارض خاص —————— 33ماده 47 عوارض خاص ——————————— 34بند الف عوارض خدمات مسافري بين شهري ————- 34بند ب عوارض ساليانه خودروهاي سواري ————— 34بند ج عوارض شمارهگذاري ———————— 35تبصره 1 عوارض شماره گذاري خودروهاي وارداتي ——— 35تبصره 2 تكليف نيروي انتظامي به اخذ گواهي پرداخت ماليات و عوارض – 36ماده 48 عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي ————— 36ماده 49 آييننامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهم —————- 36فصل دهم تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا ——————– 37ماده 50 ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع ——— 37تبصره 1 وضع ساير عوارض (به جز بركالاها و خدمات موضوع اين قانون) – 37تبصره 2 اصلاح ميزان عوارض نوسازي ——————— 37تبصره 3 لغو اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها ودهياريها ——————————————- 38تبصره 4 مسئوليت وزارت كشور بر نظارت بر حسن اجراي اين ماده – 38ماده 51 اصلاح بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض ——– 38ماده 52 لغو ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوط – 38تبصره – هزينه، كارمزد و ساير وجوه دريافتي در ازاء ارائه مستقيم خدماتخاص و يا فروش ————————————— 40ماده 53 تاريخ اجراي قانون ——————————- 40پيوست ها ——————————————— 41پيوست 1 متن مواد ارجاعي قانون ماليات هاي مستقيم ————- 41پيوست 2 متن مواد ارجاعي قانون امور گمركي —————– 57پيوست 3 متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي ——— 62پيوست 4 متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت — 63پيوست 5 متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ——————————— 67پيوست 6 متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداريها ————— 70پيوست 7 متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري ——— 71پيوست 8 متن مواد ارجاعي قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ————————————– 72پيوست 9 متن قانون ارجاعي حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي —- 75پيوست 10 – بخشنامه متن اصلاحي بند ( 12 ) ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده 76پيوست 11 – قانون اصلاح ماده ( 1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه77 —————————- گذاري صنعتي مصوب سال 1386پيوست 12 – موادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدبه منظورتسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ——— 78

 • پاورپوینت استانداردها و فضاهای کتابخانه

  دانلود پاورپوینت استانداردها و فضاهای کتابخانه فایل کامل پاورپوینت استانداردها و فضاهای کتابخانه به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت استانداردها و فضاهای کتابخانه ، در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:امروزه هیچ موسسه…

 • مقاله اضطراب

  اضطراب فایل کامل مقاله اضطراب به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود مقاله اضطراباین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 62توضیحات:اضطراب چيست؟مقدمههمه انسان ها اضطراب را…

 • دانلود کتاب جوغن ها pdf

  کتاب جوغن ها فایل کامل دانلود کتاب جوغن ها pdf به همراه لینک دانلود دانلود فایل برای اولین بار در ایران این کتاب کاملترین کتاب در مورد جوغن ها بوده و پرده از اسراری که هزاران سال در پس پرده…

 • پایان نامه-شبکه کامپیوتری

  پایان نامه فایل کامل پایان نامه-شبکه کامپیوتری به همراه لینک دانلود دانلود فایل فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:130چكيده ................................................................................................. Aبخش اول:مديريت شبكه هاي كامپيوتر ........................................................ 1مقدمه .................................................................................................. 2 مقدمات يك شبكه .................................................................................. 2 مزيت‌هاي يك شبكه ............................................................................... 3 كاركنان شبكه…

 • جزوه درسی تجارت الکترونیک 2 دانشگاه پیام نور

  تجارت فایل کامل جزوه درسی تجارت الکترونیک 2 دانشگاه پیام نور به همراه لینک دانلود دانلود فایل جزوه درس تجارت الکترونیک 2 در قالب فایل pdf و در حجم 6 صفحه به همراه سوالات پیشنهادی و نمونه سوالات امتحانی ادوار…